1. Postanowienia og贸lne

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych okre艣la procedur臋 przetwarzania danych osobowych oraz 艣rodki zapewniaj膮ce bezpiecze艅stwo danych osobowych strony Kasyno HEX – zwanej dalej Administratorem strony.

1.1 Administrator strony zapewnia poszanowanie praw i wolno艣ci cz艂owieka i obywatela podczas przetwarzania danych osobowych, w tym ochrony praw do prywatno艣ci, tajemnic osobistych i rodzinnych, jako najwa偶niejszy cel i warunek realizacji dzia艂a艅.

1.2 Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych Administratora Witryny (zwana dalej Polityk膮) dotyczy wszystkich informacji, kt贸re Administrator Witryny mo偶e uzyska膰 na temat odwiedzaj膮cych witryn臋 kasynohex.com.

2. Og贸lne definicje stosowane w Polityce

2.1 Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych za pomoc膮 oprogramowania;

2.2 Blokowanie danych osobowych – tymczasowe zako艅czenie przetwarzania danych osobowych (z wyj膮tkiem przypadk贸w, w kt贸rych przetwarzanie jest konieczne w celu wyja艣nienia danych osobowych);

2.3 Strona internetowa – zestaw materia艂贸w graficznych i informacyjnych, a tak偶e programy komputerowe i bazy danych, kt贸re zapewniaj膮 ich dost臋pno艣膰 w Internecie pod adresem sieciowym kasynohex.com;

2.4 System informacji o danych osobowych – zestaw danych osobowych zawartych w bazach danych oraz technologie informacyjne i 艣rodki techniczne, zapewniaj膮ce przetwarzanie danych osobowych;

2.5 Anonimizacja danych osobowych – dzia艂ania, kt贸re uniemo偶liwiaj膮 ustalenie, do kt贸rego konkretnego u偶ytkownika lub innego podmiotu danych osobowych nale偶膮 dane osobowe, bez wykorzystania dodatkowych informacji;

2.6 Przetwarzanie danych osobowych – dowolna czynno艣膰 (operacja) lub zestaw czynno艣ci (operacji) wykonywanych z u偶yciem lub bez u偶ycia sprz臋tu komputerowego skierowanego na dane osobowe, w tym gromadzenie, rejestrowanie, systematyzacja, akumulacja, przechowywanie, wyja艣nianie (aktualizacja, zmiana), wyszukiwanie, wykorzystanie, transfer (dystrybucja, udost臋pnianie, dost臋p), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;

2.7 Dane osobowe – wszelkie informacje bezpo艣rednio lub po艣rednio odnosz膮ce si臋 do okre艣lonego, lub mo偶liwego do zdefiniowania U偶ytkownika Strony;

2.8 U偶ytkownik – ka偶dy odwiedzaj膮cy stron臋 internetow膮 Kasyno HEX;

2.9 Przekazywanie danych osobowych – dzia艂ania maj膮ce na celu ujawnienie danych osobowych konkretnej osobie lub okre艣lonemu zakresowi os贸b;

2.10 Niszczenie danych osobowych – wszelkie dzia艂ania prowadz膮ce do nieodwracalnego zniszczenia danych osobowych z niemo偶no艣ci膮 dalszego przywr贸cenia w systemie informacji o danych osobowych i (lub) powoduj膮ce zniszczenie materialnych no艣nik贸w danych osobowych.

2.11 鈥濸liki cookie鈥, 鈥瀋iasteczka鈥 – niewielki kawa艂ek danych wysy艂any ze strony internetowej i przechowywany na komputerze u偶ytkownika. Klient WWW lub przegl膮darka internetowa wysy艂a pliki cookie jako 偶膮danie HTTP do serwera WWW za ka偶dym razem, gdy podejmowana jest pr贸ba otwarcia odpowiedniej strony internetowej.

3. Administrator strony mo偶e przetwarza膰 nast臋puj膮ce dane osobowe U偶ytkownika

3.1. Zbieranie i przetwarzanie anonimowych danych na temat odwiedzaj膮cych (w tym 鈥瀋iasteczek鈥) za pomoc膮 internetowych serwis贸w statystycznych, takich jak Google Analytics i inne;

3.2. Administrator strony zbiera nast臋puj膮ce dane:

4. Cel przetwarzania danych osobowych

4.1 Cel przetwarzania danych osobowych U偶ytkownika – informowanie U偶ytkownika poprzez wysy艂anie wiadomo艣ci e-mail; zapewnienie U偶ytkownikowi dost臋pu do us艂ug, informacji i / lub materia艂贸w strony internetowej, pod warunkiem 偶e taka funkcjonalno艣膰 jest realizowana na stronie internetowej;

4.2 Administrator Witryny ma r贸wnie偶 prawo powiadomi膰 U偶ytkownika o nowych produktach i us艂ugach, ofertach specjalnych i r贸偶nych wydarzeniach. U偶ytkownik mo偶e zawsze zrezygnowa膰 z otrzymywania og艂osze艅, wysy艂aj膮c Administratorowi Witryny wiadomo艣膰 zatytu艂owan膮 鈥濺ezygnacja z powiadomie艅 o nowych produktach, us艂ugach i ofertach specjalnych鈥;

4.3 Anonimowe dane U偶ytkownik贸w gromadzone za po艣rednictwem internetowych serwis贸w statystycznych s艂u偶膮 do gromadzenia informacji o dzia艂aniach U偶ytkownik贸w na stronie internetowej oraz do poprawy jako艣ci strony internetowej i jej zawarto艣ci.

5. Korzystanie z plik贸w cookie

5.1 Korzystanie z plik贸w cookie jest wymagane, aby U偶ytkownicy mogli korzysta膰 ze stron internetowych i wszystkich ich funkcji, na przyk艂ad dost臋p do chronionych sekcji strony internetowej. W razie potrzeby U偶ytkownik mo偶e blokowa膰 lub usuwa膰 pliki cookie, zmieniaj膮c odpowiednio ustawienia przegl膮darki, ale U偶ytkownicy musz膮 wzi膮膰 pod uwag臋, 偶e wp艂ynie to na prawid艂owe dzia艂anie stron internetowych.

5.2 Analityczne pliki 鈥瀋ookies鈥 zbieraj膮 informacje o tym, w jaki spos贸b U偶ytkownicy korzystaj膮 ze stron internetowych. Pozwalaj膮 Administratorowi Serwisu otrzymywa膰 informacje o tym, czym zainteresowani s膮 U偶ytkownicy na stronach internetowych oraz wprowadza膰 odpowiednie ulepszenia stron internetowych. Na przyk艂ad, pliki cookie pokazuj膮 Administratorowi Witryny, kt贸re strony odwiedzane s膮 najcz臋艣ciej, pomagaj膮 identyfikowa膰 trudno艣ci napotkane podczas korzystania ze stron internetowych i ocenia膰 skuteczno艣膰 marketingow膮. Dzi臋ki temu Administrator Serwisu ma mo偶liwo艣膰 wypowiedzenia si臋 na temat og贸lnych trend贸w w korzystaniu z Serwisu.

5.3 U偶ytkownicy mog膮 dostosowa膰 wykorzystanie plik贸w cookie za pomoc膮 ustawie艅 przegl膮darki. Je艣li U偶ytkownik zdecyduje si臋 wy艂膮czy膰 pliki cookie, nadal b臋dzie m贸g艂 korzysta膰 ze stron internetowych, chocia偶 niekt贸re sekcje i funkcje stron internetowych nie b臋d膮 dzia艂a膰. Wszystkie przegl膮darki s膮 r贸偶ne. Aby dowiedzie膰 si臋, jak wy艂膮czy膰 pliki cookie w przegl膮darce, sprawd藕 sekcj臋 pomocy.

6. Prawne przyczyny przetwarzania danych osobowych

6.1 Administrator Strony przetwarza dane osobowe U偶ytkownika tylko wtedy, gdy zosta艂y wype艂nione i / lub przes艂ane przez U偶ytkownika wed艂ug jego w艂asnego uznania za po艣rednictwem specjalnych formularzy znajduj膮cych si臋 na Stronie internetowej. Wype艂niaj膮c odpowiednie formularze i / lub wysy艂aj膮c swoje dane osobowe do Administratora Witryny, U偶ytkownik wyra偶a zgod臋 na niniejsz膮 Polityk臋;

6.2 Administrator strony przetwarza anonimowe dane U偶ytkownika, je艣li zosta艂o to dozwolone w ustawieniach przegl膮darki U偶ytkownika (w艂膮czono przechowywanie plik贸w cookie i korzystanie z technologii JavaScript).

7. Warunki gromadzenia, przechowywania, przekazywania i innych rodzaj贸w przetwarzania danych osobowych

7.1 Bezpiecze艅stwo danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Serwisu zapewnia wdro偶enie 艣rodk贸w prawnych, organizacyjnych i technicznych niezb臋dnych do pe艂nego spe艂nienia aktualnych wymaga艅 prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;

7.2 Administrator Strony zapewnia bezpiecze艅stwo danych osobowych i podejmuje wszelkie mo偶liwe 艣rodki, aby zapobiec dost臋powi os贸b nieuprawnionych do danych osobowych;

7.3 Dane osobowe U偶ytkownika w 偶adnym wypadku nie b臋d膮 przekazywane stronom trzecim, z wyj膮tkiem przypadk贸w, gdy wymagaj膮 tego obowi膮zuj膮ce przepisy;

7.4 W przypadku wykrycia jakichkolwiek nie艣cis艂o艣ci w danych osobowych, U偶ytkownik mo偶e je zaktualizowa膰, wysy艂aj膮c powiadomienie do Administratora Witryny;

7.5 Okres przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. U偶ytkownik mo偶e wycofa膰 swoj膮 zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, wysy艂aj膮c powiadomienie do Administratora Witryny zatytu艂owane: 鈥濿ycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych鈥;

7.6 Administrator strony podejmuje nast臋puj膮ce 艣rodki w celu zapewnienia bezpiecze艅stwa danych osobowych U偶ytkownika:

7.7 Poniewa偶 nie ma ca艂kowicie niezawodnego sposobu ochrony informacji w procesie elektronicznego przechowywania, przetwarzania i przesy艂ania, Administrator Serwisu nie daje pe艂nej gwarancji bezpiecze艅stwa, pomimo wszystkich wysi艂k贸w Firmy.

8. Postanowienia ko艅cowe

8.1 U偶ytkownik mo偶e uzyska膰 wszelkie wyja艣nienia dotycz膮ce przetwarzania jego danych osobowych, kontaktuj膮c si臋 z Administratorem Witryny za po艣rednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej;

8.2 Ten dokument b臋dzie odzwierciedla艂 wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych. Polityka obowi膮zuje przez czas nieokre艣lony, dop贸ki nie zostanie zast膮piona now膮 wersj膮;

8.3 Administrator Strony mo偶e zaktualizowa膰 Polityk臋 prywatno艣ci, aby odzwierciedli膰 zmiany w polityce danych. W przypadku znacz膮cych zmian w zasadach ochrony prywatno艣ci w og贸lno艣ci, a w szczeg贸lno艣ci w polityce wykorzystywania danych osobowych u偶ytkownika, Administrator Witryny jest zobowi膮zany do poinformowania o tym na bie偶膮cej stronie witryny.

8.4 U偶ytkownik powinien od czasu do czasu przegl膮da膰 t臋 stron臋, aby uzyska膰 najnowsze informacje dotycz膮ce polityki prywatno艣ci;

8.5 Wszelkie zmiany w Polityce prywatno艣ci wchodz膮 w 偶ycie od momentu opublikowania na Stronie internetowej;

8.6 Tylko angielska wersja Polityki ma moc prawn膮, a t艂umaczenia na inny j臋zyk s膮 dostarczane wy艂膮cznie w celach informacyjnych.